Meridianbaner

I følge gammel kinesisk erfaring indeholder kroppen et net af energibaner som forbinder de forskellige organer med hinanden efter en særlig lovmæssighed.

Meridianbaner

Tændernes sundhedstilstand har indvirkning på sundheden i andre dele af kroppen.

Meridianbaner

Tændernes sundhedstilstand har indvirkning på sundheden i andre dele af kroppen!

 • Meridianbaner
  I følge gammel kinesisk erfaring indeholder kroppen et net af energibaner som forbinder de forskellige organer med hinanden efter en særlig lovmæssighed. Denne viden er baggrunden for at akupunkturbehandling virker og efterhånden bruges mange steder i læge- og tandlægepraksis i Danmark.

  Inden for denne forståelsesramme er der således også erfaring med at de forskellige tænder eller tandgrupper har en sammenhæng med specifikke organer i kroppen og dermed de funktioner som disse organer varetager.

  Rodbehandlede tænder og tænder med parodonto-se er kendt for at kunne udgøre en sundhedstrussel – specielt hvis der udvikles en kronisk infektion omkring sådanne tænder.

  Fremmede mikroorganismer lever i og af det døde tandvæv og udskiller toxiner(giftstoffer), som frem-kalder en voldsom betændelse i området.

  (De fremmede mikroorganismer kan desuden frigøre sig fra det primære betændelsesområde og føres rundt i kroppen med blodet og etablere sig på uønskede steder, bl.a. på hjerteklapperne!)

  I den traditionelle medicinske verden er man i stigende grad opmærksom på den almene skadevirkning som en sådan situation udgør – specielt i tilfælde hvor der skal foregå større kirurgiske indgreb andre steder på krop-pen.

  De Lokale sygehuse har i flere tilfælde anmodet tand-klinikken om at fjerne rodbehandlede tænder eller tænder med betændelsesfokus før en større operation på en af vore patienter.

  Også på Klinik for Tandsundhed har vi i mange tilfælde kunnet konstatere et slående sammenfald mellem sygdom i enkelte tænder og en samtidig påvirkning af kropsfunktioner efter ovenstående erfaringsbaserede lovmæssigheder.

  Det har bl.a. været tilfælde, hvor der har været rodbe-handlede tænder, hvor der har været en betændelsestil-stand omkring rodspidsen eller omkring rodsiderne og hvor patienten i en mangeårig periode har haft sygdom i et organ (et specifikt led – muskelgruppe – tarmafsnit – nyre – osv), som netop erfaringsmæssigt er kendt for at være forbundet med hinanden, inden for denne forståelsesramme).

  I visse tilfælde hvor den pågældende tand er blevet fjernet, er der konstateret spontan/meget hurtig helbre-delse eller forbedring af det pågældende problem!

 • Test dig selv!
  Nedenfor er der et tanddiagram, hvor du kan se de enkelte tænders relation til dine organdele og deres funktioner.

  Hvis du har parodontose eller rodbehandlede tæn-der – med eller uden erkendte kropslige reaktioner herpå – kan du prøve at trykke på nedenstående grafiske fremstilling af tandsættet og læse om de organdele og funktioner/sygdomstegn, som er knyttet til den pågældende tand med udgangspunkt i traditionel kinesisk/indisk/holistisk medicin.

  Hvis du bekræftes af en sådan sammenhæng i for-hold til din personlige situation, kan dette være et (blandt flere!) redskaber til din personlige udred-ning af årsagsfaktorer til dine eventuelle sygdoms-problemer eller livskvalitetsreduktioner.

  I næste led kan det således være et blandt flere muligheder for at fjerne årsagen til disse problemer.

  Du skal dog være forberedt på at de tilbagemeldinger som du eventuelt vil kunne møde i det traditionelle behandlersystem kan være overraskende. Klinik for Tand-sundhed er blevet oplyst af patienter om at meget få behandlere inden for traditionel medicin er imødekom-mende over for en fremføring af ovenstående sammen-hænge, og at du således vil kunne møde forskellige grader af modstand fra skepsis – til afvisning – og eventuelt latterliggørelse.

  Inden for kredsen af læger og tandlæger som er med-lemmer af DSOM (Dansk selskab for Orthomolekylær Medicin ) (www.dsom.dk) – vil du kunne konsultere læger og tandlæger, som på et seriøst grundlag vil være villig til at medinddrage ovenstående alternative medicinske erfaringsgrundlag i din sygdomsudredning og behandling.

 • Lær navnene på din egne tænder her!
  – så kan du ved at trykke på den tilsvarende tand i tanddiagrammet nedenfor se hvilke organer/organsygdomme der er knyttet til den pågældende (“sundhedstruende”) tand.

  Sådan gør du:

  1)     Gab op og se på tandskemaet nedenfor.
  2)     Gå ud fra den lodrette røde streg i midten af den grafiske fremstilling og forestil dig at

  den går midt ned imellem dine to midterste – forreste tænder.

  3)     Tæl dig frem til den tand som du vil “undersøge” i tanddiagrammet.

  Start med at anbringe din pegefinger på den første tand på den side af midtlinien du er interesseret i at undersøge og tæl videre ind til du har fingeren på den tand du vil undersøge på tanddiagrammet.

  4)     Tænder i overkæben er koblet til et plustegn – og i underkæben til et minustegn.

  Og dette plus- eller minustegn kan enten anbringes før tandtallet eller efter tandtallet:

  I højre side af dit hovedet og frem til den røde lodrette streg i midtlinien angives

  plustegnet eller minustegnet efter tandnummeret. (for eksempel hedder din højre midterste fortand i overkæben 1+ og din højre midterste fortand i underkæben 1÷) I venstre side af dit hoved og frem til den røde lodrette streg i midtlinien angives plustegnet eller minustegnet før tandnummeret.

  (for eksempel hedder din venstre midterste fortand i overkæben +1 og din venstre midterste fortand i underkæben ÷1)

  Ud over at være klar til at bruge tanddiagrammet nedenfor, skulle du nu være klædt på til at kommunikere med din tandlæge med korrekt betegnelse af de konkrete tænder, du eventuelt måtte finde betænkelige i forhold til din sundhedssituation eller erkendte sygdomstegn!

HØJRE side af din mund

Over-munden

VENSTRE side af din mund

Over-munden

HØJRE side af din mund

Under-munden

VENSTRE side af din mund

Under-munden

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
 -9
Medianbaner - Undermund - Klinik for tandsundhed - Horsens

Her kan du hente medianbanerne for overmund og undermund som PDF: klik her