Persondatapolitik

Som patient på vores tandlægeklinik, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig. Det har vi pligt til at gøre efter hhv. Autorisationsloven, Journalføringsbe-kendtgørelsen og Sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer om dig til at behandle udfra, har vi pligt til at opbevare oplysningerne sikkert, lige-som vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbreds-oplysninger til personer mv. udenfor tandlægeklinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jfr. Sundhedslovens kap. 9.

Visse oplysninger om dig registres og anvendes til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette bliver en nødvendighed for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, f.eks. via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i Journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans og er påkrævet af hensyn til tandlægeklinikkens afregning, og bogføring herunder SKAT’s krav om opbevaring af bilag. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som tandlægeklinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om, at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over Tandlægeklinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.